หน้าหลัก >> การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
ความเป็นมาของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (25/05/2020)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (ของ สคก.) (25/05/2020)
แผนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง (25/05/2020)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (25/05/2020)

หน้า : [1]