เกี่ยวกับเรา
DCIO

(จำนวนคนอ่าน 503 คน)

 
นางสุดฤทัย เลิศเกษม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 09-2246-8599
E-Mail : sudruetai_l@prd.go.th
 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer: DCIO) ของกรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้
1. เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม กำกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Department Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2.
ส่งเสริม ผลักดัน และดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงานภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการสรรสร้างนวัตกรรมการบริการ และการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ

3.
ส่งเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของกรมประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยง และนำข้อมูลรวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมการบริการและการทำงาน ทั้งนี้เพื่อการสร้างคุณค่ารวมกันกับทุกภาคส่วน (Open, Connected, and Data-Driven)

4.
กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

5.
กำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลภายในกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

6.
ติดตาม สำรวจและรายงานสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืน

7.
กำกับ ให้คำปรึกษาแนะนำ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
จำนวนคนอ่าน 503 คน จำนวนคนโหวต 0 คน