ราชการโปร่งใส >> ราชการโปร่งใส ปี 2563
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

)
 
 
ผลการประเมิน
 รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll)  l ครั้งที่ 1     l ครั้งที่ 2       l ครั้งที่ 3
 
จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน