ราชการโปร่งใส >> ราชการโปร่งใส ปี 2563
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

)
 
 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
 หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
จำนวนคนอ่าน 13 คน จำนวนคนโหวต 0 คน