ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
กปส.พร้อมขับเคลื่อนโครงการประชาสัมพันธ์กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค/โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการ

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

กรมประชาสัมพันธ์พร้อมขับเคลื่อนโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค/โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการ

 

-----------------------------------------------


                   เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ การดำเนินงาน "โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปี 2563”ให้แก่ผู้บริหารสำนัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล และสื่อกิจกรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

           การจัดงานครั้งนี้ เป็นการสื่อสารภายใต้สโลแกน "สานฝันร่วมกันพัฒนา มุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน"  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐที่จัดสรรให้หน่วยงานดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และประการสำคัญต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนเอง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในเขตตรวจราชการ 18 เขต ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี โดยแนวทางการสื่อสารดำเนินการทั้งในระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง ทั้ง On Air On Line On Ground ให้ความสำคัญกับเครือข่ายบุคคลที่มีอยู่ทั่วประเทศ

          นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์แทนนายกรัฐมนตรีที่นำข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยเฉพาะการมีช่องสำหรับแถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน พร้อมชื่นชมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของกรมฯ ที่บุคลากรมีระเบียบวินัย มีนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพสามารถถ่ายทอดข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าใจง่าย มีการปรับปรุงระบบรายการและทีมงานให้พัฒนาก้าวไกล ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายแนวทางการทำงานเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีหลักการทำงาน คือ "เร็ว รุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า จิตอาสาเพื่อสังคม” ตัวอย่างการทำงานเชิงรุก ต้องขอชื่นชนกรมฯ ที่เปิดบ้านให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19 ในโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน” พร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ สำหรับการทำงานจำเป็นต้องยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีจุดหมายร่วมกันและเดินหน้าขับเคลื่อนงานในหลายมิติ พร้อมกับแผนปฏิรูประเทศ 11 + 2 ด้าน (การศึกษา/กระบวนการยุติธรรม) ตลอดจนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งยังเสนอแนะการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระยะต่อไป ประกอบด้วย 1) เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย 2) สร้างพิธีกร/ผู้นำรายการที่โดดเด่น 3) สร้างสรรค์รายการทำดีเพื่อสังคมและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น 4) ส่งเสริมความรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 5) ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและ 6) การสื่อสารในทุกช่องทางทั้งนี้ ภายหลังการมอบนโยบายฯ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกั บกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมอบ  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สปน. และ กปส. ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเชื่อมโยงกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเสรอมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ให้มีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภายใต้สังคมไทยในยุคชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL ผ่านกลไกลว่าด้วยกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ อย่างถูกต้อง ยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการสู้ OPEN GERMENT DATA (OGD) ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาระบบการบริหารที่มีความโปร่งใส มีธรรมมาภิบาล ตอบสนองบริการของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

******************************************

 

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

0 2618 2323 ต่อ 1504

จำนวนคนอ่าน 0 คน จำนวนคนโหวต 0 คน