ข่าวภาครัฐ
ประเทศไทยพร้อมแล้วกับ มหกรรม “Job Expo Thailand 2020” พบกับตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง เพื่อคนไทยมีงานทำ แล้วพบกัน

วันที่ 23 ก.ย. 2563 )
 
        
        
 
         Job Expo Thailand 2020 ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ Hall EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหางานทำ ผู้ว่างงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน โดยภายในงานพบกับตำแหน่งงานว่างไม่น้อยกว่า 1 ล้านอัตรา ซึ่งรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ผ่านมา

          สำหรับตำแหน่งงานร่วม 1 ล้านอัตรา แบ่งออกเป็นตำแหน่งงานว่างกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา ตำแหน่งงานพาร์ตไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา การจ้างงานโดยภาครัฐจำนวน 410,415 อัตรา การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา และตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 คน
นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจแฟรนไชส์ การอบรมสอนอาชีพเพื่อสร้างงานใหม่ให้แก่ผู้ว่างงาน การยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (Upskill และ Reskill) การเสวนาทิศทางตลาดแรงงาน การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน กิจกรรมการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย กิจกรรมแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ” กิจกรรมไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน คนหางาน งานหาคน Job Matching กิจกรรมรวมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมนวัตกรรม
ทั้งนี้
 
-------------------------------------------

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
 ข้อมูล : ไทยมีงานทำ
 
จำนวนคนอ่าน 0 คน จำนวนคนโหวต 0 คน