ข่าวภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

วันที่ 26 ก.ย. 2563 )
 
        ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และการบรรจุเป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นั้น
 
สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้
         1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ถือเป็นขั้นตอนแรกของการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนโดยทั่วไป ที่ดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ที่สอบภาค ก. แล้ว หากสอบผ่าน ผู้นั้นจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำไปใช้สำหรับสมัครสอบกับส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างและประสงค์จะเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยส่วนราชการจะเป็นผู้จัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ค.) ต่อไป
         2. กรณีที่ส่วนราชการมีอัตราว่างและประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามความจำเป็น เป็นการเฉพาะ สามารถดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ไม่มีผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนได้ และเมื่อดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้วเสร็จ สำนักงาน ก.พ. ก็จะจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อจะได้ดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุเข้ารับราชการต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุน
การจ้างงานของส่วนราชการให้รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทความต้องการในการจ้างงานของส่วนราชการยิ่งขึ้น
 
---------------------------------------------------------------------------------
25 กันยายน 2563
สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ งานการสื่อสารองค์กร กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1389, 0 2547 1798, 0 2547 1804
 
จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน